Máy Chủ Mới HỒI ỨC

Hổ Trợ Tân Thủ 10k Point Set Tân Thủ +9 Bùa EXP 50% Gấu 3 Ngày

Lưu ý: Chơi Máy chủ nào tải máy chủ đó.

Máy Chủ Mới: Hồi Ức

OPEN: 13h 28/06/2023 EXP X500 DROP 20%

Máy Chủ: Tranh Bá

EXP X500 DROP 20%

Máy Chủ: Update

EXP 200 DROP 20%